นักลงทุนสัมพันธ์

หลักเกณฑ์การส่งคำถาม

หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัทฯ คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงจัดให้มีระบบรับคำถามเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับบริษัทฯก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยรายละเอียดการส่งคำถามประกอบด้วย

1. ส่งคำถามพร้อมกับข้อมูลของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดดังนี้

 • ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และ อีเมล (ถ้ามี) ที่ติดต่อได้ของผู้ถือหุ้นรวมทั้ง จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ
 • รายละเอียดคำถาม

2. ช่องทางรองรับการส่งคำถาม

 • ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.samartaviation.com) โดย คลิกที่นี่ เพื่อส่งคำถาม
 • ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน :
  ถึง…
  บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
  ส่วนงานเลขานุการบริษัทฯ
  เลขที่ 99/3 หมู่ที่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 33 ถนนแจ้งวัฒนะ
  ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
 • ทางอีเมล : [email protected]

3. ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวกับบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 จนถึงก่อนวันประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

4. การตอบคำถาม

บริษัทฯ จะพิจารณาตอบคำถามที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อเปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่นได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างเท่าเทียมกัน