โครงสร้างการจัดการ

เลขานุการบริษัทฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565
ได้มีมติแต่งตั้ง นางวรารัตน์ พรศรีอานันต์ เป็นเลขานุการบริษัทฯ

- คุณสมบัติของเลขานุการบริษัทฯ -

1.

มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัท

มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัท

2.

เข้าใจบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

เข้าใจบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

3.

มีความรู้และความเข้าใจด้านกฎหมาย

มีความรู้และความเข้าใจด้านกฎหมาย กฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4.

ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัว

ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเก็บรักษาความลับของบริษัทได้เป็นอย่างดี

5.

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในและภายนอกบริษัท

6.

มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

7.

มีประสบการณ์ทำงานด้านเลขานุการ

มีประสบการณ์ทำงานด้านเลขานุการบริษัทอย่างน้อย 3-5 ปี

- บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ -

1.

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.

ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ

ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3.

จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้นตลอดจนข้อกำหนดทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

4.

บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมติที่ประชุมคณะกรรมบริษัทฯ

5.

ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล

ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลดังกล่าว รวมถึงสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6.

จัดทำและเก็บรักษาเอกสารต่างๆ

จัดทำและเก็บรักษาเอกสารต่างๆ ของบริษัทฯ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น รายงานประจำปีของบริษัทฯ เป็นต้น

7.

เก็บรักษารายงาน

เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯรวมทั้งจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น

ประวัติเลขานุการบริษัทฯ

นางวรารัตน์ พรศรีอานันต์
อายุ : 41 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน : เลขานุการบริษัท
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 9 พฤศติกายน 2565
คุณวุฒิการศึกษา :
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการอบรม :
• หลักสูตรพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (FPCS) รุ่นที่ 27 จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2556
ประสบการณ์ :
พ.ย. 2565 – ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บมจ. สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์
2551 – พ.ย. 2565 ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
2546 - 2551 เลขานุการ บจก. เทเลอินโฟ มีเดีย

ติดต่อเลขานุการบริษัทฯ

นางวรารัตน์ พรศรีอานันต์
บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
99/3 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 33
ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2502-6041
อีเมล : [email protected] / [email protected]