นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำหรับนักลงทุน

ภาพรวมบริษัท

Email Address

[email protected]

Phone Number

0-2502-6000

Address

99/11 หมู่ที่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 25 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
SAMART AVIATION SOLUTIONS PCL

บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดอุตสาหกรรม : ขนส่งและโลจิสติกส์
ตลาด : SET
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก : 26 กันยายน 2566
หลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท : บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 99/11 หมู่ที่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 25 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2502-6000
เบอร์โทรสาร : -
Website : www.samartaviation.com
ราคาพาร์ : 0.50 บาท
ทุนจดทะเบียน : 320,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว : 320,000,000 บาท
จำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียนกับ ตลท. : 640,000,000 หุ้น
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว : 49.00000% (ณ วันที่ 23 ก.พ. 2567)
นโยบายเงินปันผล : บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุก ประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต อนึ่ง การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่เกิดจากการจำหน่ายเงินลงทุน หรือทรัพย์สินถาวร ที่เกิดขึ้นในบริษัทฯหรือในบริษัทย่อย ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ ว่าจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่เพียงใด โดยจะพิจารณาจากแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

ข้อมูลแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วัน/เดือน/ปีเรื่องเอกสาร
8 พฤษภาคม, 2567แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
25 เมษายน, 2567แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
21 กุมภาพันธ์, 2567กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
29 มกราคม, 2567รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้ง แรก (IPO) สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566
29 พฤศจิกายน, 2566แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2567
21 พฤศจิกายน, 2566การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่
10 พฤศจิกายน, 2566การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และการส่งคำถามล่วงหน้า

page : 1

ข้อมูลนักวิเคราะห์

วัน/เดือน/ปี เรื่อง เอกสาร วิดีโอ
05 มีนาคม, 2567 SAV Opportunity Day 4Q/2023