นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำหรับนักลงทุน

ภาพรวมบริษัท

Email Address

[email protected]

Phone Number

0-2502-6000

Address

99/11 หมู่ที่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 25 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
SAMART AVIATION SOLUTIONS

บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม : -
ตลาด : -
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก : -
หลักทรัพย์ : -
ชื่อบริษัท : บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 99/11 หมู่ที่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 25 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2502-6000
เบอร์โทรสาร : -
Website : www.samartaviation.com
ราคาพาร์ : -
ประเภทบริษัท : -
ทุนจดทะเบียน : -
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว : -
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว : -
จำนวนหุ้นคงเหลือเพื่อโอน : -
นโยบายเงินปันผล : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

ข้อมูลนักวิเคราะห์

Company Name E-mail
- - -