โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ จำนวน 9 ท่าน ดังนี้:

team members

นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
team members

นายภูมิสถิต แจ่มปฐม

รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
team members

นายพิทยา ตันติพิริยะกิจ

รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ