ข้อมูลบริษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

about us image
สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ" หรือ "SAV" เดิมชื่อบริษัท สามารถ ทรานส์โซลูชั่น จำกัด) ดำเนินธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding company) โดยเน้นการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจบริการการเดินอากาศ (Air Navigation Service : ANS) ปัจจุบันได้มีการถือสัดส่วนร้อยละ 100.00 ใน บริษัท แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส จํากัด ("CATS") เพียงบริษัทเดียวตามสัญญาสัมปทานที่ได้รับจากรัฐบาลประเทศกัมพูชาโดยเริ่มทำสัญญาสัมปทานในปี 2544 และเริ่มนับอายุสัมปทานตั้งแต่ปี 2545 ถึงปี 2584 ทั้งนี้ CATS เป็นบริษัทสัญชาติกัมพูชาที่ประกอบธุรกิจบริการการเดินอากาศ (ANS) ในประเทศกัมพูชาแต่เพียงผู้เดียวซึ่งรัฐบาลกัมพูชาในฐานะรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศโดยสำนักงานเลขาธิการการบินพลเรือนกัมพูชา (State Secretariat of Civil Aviation : SSCA) ได้มอบหมายให้ CATS เป็นหน่วยงานผู้ให้บริการการเดินอากาศของประเทศ มีหน้าที่และความรับผิดชอบคือ

1) การบริหารจราจรทางอากาศ

การบริหารจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management : ATM) ภายในเขตแถลงข่าวการบินพนมเปญ (Phnom Penh Flight Information Region : Phnom Penh FIR) เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพทางการบินของผู้ใช้ห้วงอากาศในประเทศกัมพูชา

2) การบริการระบบสื่อสาร

การบริการระบบสื่อสาร ระบบช่วยการเดินอากาศ และระบบติดตามอากาศยาน (Aeronautical Communications, Navigation and Surveillance System/Services)

3) การบริการข่าวสารการเดินอากาศ

การบริการข่าวสารการเดินอากาศ (Aeronautical Information Services)

4) การบริการด้านออกแบบแบบแผนการบิน

การบริการด้านออกแบบแบบแผนการบิน (Flight Procedure Design) และการบริการด้านแผนที่การเดินอากาศ (Aeronautical Charts)

โดยการบริการของ CATS มีลักษณะเทียบเคียงได้กับบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัด (Aeronautical Radio Of Thailand Ltd.) ซึ่งเป็นหน่วยงานให้บริการการเดินอากาศ (ANS) ของประเทศไทย

CATS มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริการบริหารจราจรทางอากาศครอบคลุมน่านฟ้าและห้วงอากาศทั้งหมดของประเทศกัมพูชาห้วงอากาศดังกล่าว คือ เขตแถลงข่าวการบินพนมเปญ (Phnom Penh FIR) ซึ่งปัจจุบัน ในพื้นที่ดังกล่าวมีขนาดประมาณ 181,035 ตารางกิโลเมตร โดยมีเส้นทางบินระหว่างประเทศ (International Air Traffic Service Route) จำนวน 14 เส้นทางบิน เส้นทางบินภายในประเทศ (Domestic Air Traffic Service Route) จำนวน 19 เส้นทางบิน และมีสนามบินระหว่างประเทศจำนวน 3 สนามบินและสนามบินภายในประเทศจำนวน 3 สนามบิน

CATS ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่องในการบริการจราจรทางอากาศโดยมีศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศตามเส้นทางบิน (AreaControlCenter:ACC) 1 แห่ง หน่วยควบคุมจราจรทางอากาศเขตประชิดสนามบิน (Approach Control Office) 3 แห่งและหน่วยควบคุมจราจรทางอากาศเขตสนามบิน (Aerodrome Control Tower) อีก 6 แห่งประกอบกับได้มีการติดตั้ง ระบบการติดต่อสื่อสาร (Communication System) แบบ Air-Ground VHF Radio System รวมทั้งสถานีต่อทอดระยะไกล (Extended-range Remote Control Air-Ground Station) จำนวน 3 สถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศกัมพูชา ระบบช่วยในการเดินอากาศภาคพื้น (Ground Naviagation Aids) แบบ DVOR-DME จำนวน 3 สถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศกัมพูชารวมถึงยังได้ติดตั้งระบบติดตามอากาศยาน (Surveillance System) จำนวน 3 ระบบ ได้แก่ ระบบ Secondary Surveillance Radar – Mode S (MSSR) จำนวน 3 สถานี ระบบ Automatic Dependance Surveillance – Boardcast (ADS-B) จำนวน 3 สถานีและระบบ Multilateration (MLAT) จำนวน2 สถานี

ทั้งนี้ ปัจจุบัน CATS กำลังมุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบการเดินอากาศระบบใหม่ตามแนวคิดเชิงปฏิบัติการด้านบริหารการจราจรทางอากาศของโลก (Global Air Traffic Management Operation Concept) ซึ่งองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) มีแผนในการพัฒนาระบบการเดินอากาศสากลระบบใหม่ (Global Air Navigation Plan: GANP) เพื่อรองรับการเติบโตของการบินที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยแผนกลยุทธ์ดังกล่าวมีชื่อว่า Aviation System Block Upgrades (ASBUs) ซึ่งแบ่งกรอบการปรับปรุงและพัฒนาความสามารถด้านการบิน (Performance Improvement Area : PIA) ออกเป็น 4 ด้านได้แก่ การปฏิบัติการในเขตสนามบิน (Airport Operation) การทำงานร่วมกันได้ระหว่างระบบอุปกรณ์และข้อมูล (Interoperaple System & Data) ความสามารถการรองรับสูงสุดและเที่ยวบินที่มีความยืดหยุ่นคล่องตัว (Globally Collaborative ATM) และวิถีเส้นทางบินที่มีประสิทธิภาพ (Efficient Flight Paths)

บริษัท แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส จํากัด ("CATS") www.cats.com.kh