ข้อมูลบริษัท

ประวัติความเป็นมา

about us image
SAMART AVIATION SOLUTIONS

To become on Aviation
Solution Provider with
Technology and Standard.

บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ"หรือ "SAV"เดิมชื่อบริษัท สามารถ ทรานส์โซลูชั่น จำกัด) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 โดยบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ("SAMART") เพื่อดำเนินธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding company) โดยเน้นการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจการจราจรทางอากาศ หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการจราจรทางอากาศปัจจุบันได้มีการถือสัดส่วนร้อยละ 100.00 ในบริษัท แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส จํากัด ("CATS") เพียงบริษัทเดียวซึ่ง CATS เป็นบริษัทสัญชาติกัมพูชาที่ประกอบธุรกิจดําเนินการจัดตั้งระบบและให้บริการควบคุมการจราจรทางอากาศในประเทศกัมพูชาทุกสนามบินแต่เพียงผู้เดียวตามสัญญาสัมปทานที่ได้รับจากรัฐบาลประเทศกัมพูชาโดยเริ่มทำสัญญาสัมปทานในปี 2544 และเริ่มนับอายุสัมปทานตั้งแต่ปี 2545 ถึงปี 2594

บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 9กันยายน 2562 โดยมีทุนจดทะเบียน 320.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 640.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 288.00 ล้านบาทในขณะที่ CATS มีทุนจดทะเบียน 10.00 ล้านเหรียญสหรัฐฯแบ่งเป็นหุ้นสามัญจํานวน 1.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 เหรียญสหรัฐฯ และมีทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้ว 10.00 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ปัจจุบันมีสนามบินในประเทศกัมพูชา 6 แห่ง

สนามบินนานาชาติพนมเปญ

สนามบินนานาชาติพนมเปญ (Phnom Penh International Airport)

สนามบินนานาชาติเสียมเรียบ

สนามบินนานาชาติเสียมเรียบ (Siem Reap International Airport)

สนามบินนานาชาติสีหนุ

สนามบินนานาชาติสีหนุ (Sihanouk International Airport)

สนามบินพระตะบอง

สนามบินพระตะบอง (BattambangAirport)

สนามบินเกาะกง

สนามบินเกาะกง (Koh Kong Airport)

สนามบินสตึงเตรง

สนามบินสตึงเตรง (Stung Treng Airport)

ปัจจุบัน CATS เป็นผู้ให้บริการบริหารจัดการจราจรทางอากาศ (Air Navigation Service Provider : ANSP)แต่เพียงรายเดียวสำหรับทุกสนามบินในประเทศกัมพูชา ซึ่งปัจจุบันมีสนามบิน 6 แห่งสนามบินนานาชาติพนมเปญ (Phnom Penh International Airport) สนามบินนานาชาติเสียมเรียบ (Siem Reap International Airport) และสนามบินนานาชาติสีหนุ (Sihanouk International Airport) ซึ่งเป็นสนามบินที่ให้บริการการบินทั้งในและระหว่างประเทศ รวมไปถึงสนามบินพระตะบอง (BattambangAirport) สนามบินเกาะกง (Koh Kong Airport) และสนามบินสตึงเตรง (Stung Treng Airport) ซึ่งให้บริการเฉพาะการบินภายในประเทศเท่านั้น ทั้งนี้ ธุรกิจการบริหารจัดการจราจรทางอากาศ เป็นการบริหารจัดการปริมาณการจราจรทางอากาศให้เหมาะสมกับความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศของแต่ละสนามบินในอาณาเขตแถลงข่าวการบินพนมเปญ(Phnom Penh Flight Information Region : Phnom Penh FIR) ซึ่งเป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบของ CATS เพื่อให้การจราจรทางอากาศมีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งนี้ การบริหารจัดการดังกล่าวรวมถึงพื้นที่บริเวณท่าอากาศยาน ซึ่ง CATS จะต้องดำเนินการจัดการให้การจราจรบริเวณท่าอากาศยานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่ติดขัด และมีความปลอดภัย รวมถึงการให้บริการจัดการจราจรบนพื้นที่น่านฟ้า ซึ่งหากเครื่องบินแต่ละลำทำการบินโดยไม่มีการจัดการในภาพรวม ก็อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุทางอากาศหรือการทำการบินดังกล่าวขาดประสิทธิภาพได้ ดังนั้น CATS จึงมีหน้าที่จัดการให้เครื่องบินทุกลำที่บินอยู่บนน่านฟ้าในเขต Phnom Penh FIR ทำการบินไปถึงจุดหมายได้อย่างปลอดภัย

บริษัท แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส จํากัด ("CATS") www.cats.com.kh