ข้อมูลบริษัท

โครงสร้างการถือหุ้น

บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้น ดังนี้: