ข้อมูลบริษัทในเครือ

บริษัท แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส จำกัด ("CATS")

บริษัท แคมโบเดีย แอร์ทราฟฟิค เซอร์วิส จำกัด (CATS) ผู้ให้บริการเดินอากาศ (Air Navigation Service Provider : ANSP) ในประเทศกัมพูชา ก่อตั้งขึ้นในเดือนเมษายน 2544 โดย บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น ได้รับใบอนุญาตพิเศษเพียงรายเดียวจากรัฐบาลกัมพูชา เพื่อพัฒนาและบริหารจัดการระบบควบคุมการจราจรและระบบเดินอากาศในประเทศกัมพูชา

 

CATS มีหน้าที่รับผิดชอบการให้บริการระบบเดินอากาศในน่านฟ้าทั้งหมดของประเทศกัมพูชา ครอบคลุมเขตข้อมูลการบินพนมเปญ ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วย เส้นทางการบินระหว่างประเทศ (ATS Routes- International) 14 เส้นทาง เส้นทางการบินภายในประเทศ (ATS Routes – Domestic) 19 เส้นทาง สนามบินนานาชาติ 3 แห่งและสนามบินภายในประเทศ 3 แห่ง โดยเน้นความปลอดภัยเป็นสำคัญ

 

- Vision -

"One of the leading Air Navigation Service Providers (ANSPs) in the region"

- Mission -

"Providing safe, efficient and effective air navigation services across Cambodian airspace with the commitment to making the sky even safer and more environmental friendly to fly"