นักลงทุนสัมพันธ์

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

about us image
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี / แบบ 56-1 One Report
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)
Download
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัท
Download
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
Download
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
Download
เอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
Download
เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ โดยละเอียด
Download
เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
Download