โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้:

ชื่อคณะกรรมการ ตำแหน่ง
นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายภูมิสถิต แจ่มปฐม กรรมการตรวจสอบ
นายพิทยา ตันติพิริยะกิจ กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้:

ชื่อคณะกรรมการ ตำแหน่ง
นายภูมิสถิต แจ่มปฐม ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายพิทยา ตันติพิริยะกิจ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ดังนี้:

ชื่อคณะกรรมการ ตำแหน่ง
นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร
นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการบริหาร
นายธีระชัย พงศ์พนางาม กรรมการบริหาร
นายธีรภัทร กุลกิจกำจร กรรมการบริหาร
นางผ่องศรี สลักเพชร กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ดังนี้:

ชื่อคณะกรรมการ ตำแหน่ง
นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายธีระชัย พงศ์พนางาม กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายธีรภัทร กุลกิจกำจร กรรมการบริหารความเสี่ยง
นางผ่องศรี สลักเพชร กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้:

ชื่อคณะกรรมการ ตำแหน่ง
นายพิทยา ตันติพิริยะกิจ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ กรรมการกำกับดูแลกิจการ
นายธีระชัย พงศ์พนางาม กรรมการกำกับดูแลกิจการ
นายศิริชัย รัศมีจันทร์ กรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 6 ท่าน ดังนี้:

ชื่อคณะกรรมการ ตำแหน่ง
นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
นายธีระชัย พงศ์พนางาม กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
นายธีรภัทร กุลกิจกำจร กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
นางผ่องศรี สลักเพชร กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
นางสาวกนกวรรณ จันทร์สว่างภูวนะ กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน