โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย 6 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยมีรายละเอียดโครงสร้างองค์กรดังนี้