วิสัยทัศน์ & พันธกิจ

บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ ("SAV")

- วิสัยทัศน์ -

"มุ่งมั่นนำเสนอโซลูชั่นและบริการการเดินอากาศ ด้วยความเป็นมืออาชีพภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพบริการระดับสากล เพื่อความเจริญที่ยั่งยืน"

- พันธกิจ -

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ เราจึงมีพันธกิจในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้:

องค์กร

พัฒนาโครงสร้างการดำเนินงานให้มี ประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม

ลูกค้า

พัฒนาโซลูชั่นและบริการการเดินอากาศที่ทันสมัยเป็นไปตามมาตราฐานด้านความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

พันธมิตร

สร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับพันธมิตรธุรกิจ เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการ์ณอันเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพบริการ โดยนำมาซึ่งผลสำเร็จทางธุรกิจร่วมกัน

พนักงาน

พัฒนาความรู้ ความสามารถ และเสริมสร้างจิตสำนึกการบริการ รวมทั้งมอบโอกาสความก้าวหน้าทางอาชีพให้แก่พนักงาน

ผู้ถือหุ้น

สร้างรายได้ที่มั่นคง ยั่งยืน เพื่อมอบผลตอบแทนที่คุ้มค่าและต่อเนื่อง ให้แก่ผู้ถือหุ้น

สังคมและชุมชน

ส่งเสริม "คนคุณภาพ และสังคมคุณธรรม" ผ่านโครงการและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ