ข้อมูลบริษัท

การประกอบธุรกิจ / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

กลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566 มีดังนี้:

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วน (ร้อยละ)
1. กลุ่มวิไลลักษณ์ (1) 478,706,187 74.798
  - บริษัท สามารถ ยู-ทรานส์ จำกัด (2) 384,000,000   60.000
  - บริษัท สามารถ อินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (3) 89,997,868   14.062
  - บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด (4) 1,487,722   0.232
  - นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ (6) 1,128,115   0.176
  - นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ (6) 1,001,349   0.156
  - บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (5) 1,000,000   0.156
  - นายธนานันท์ วิไลลักษณ์ (6) 12,100   0.002
  - นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์ 59,602   0.009
  - นางสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์ 19,431   0.003
2. นางจารุณี ชินวงศ์วรกุล   16,553,500 2.586
3. N.C.B. TRUST LIMITED-NORGES BANK 30   11,198,700 1.750
4. กองทุนเปิด บัวหลวงระยะยาว   6,278,200 0.981
5. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว   5,831,300 0.911
6. นายสถาพร งามเรืองพงศ์   5,084,700 0.794
7. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ทแคปปิตอลเพื่อการเลี้ยงชีพ   3,249,900 0.508
8. สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ. ทาลิส จำกัด   3,203,000 0.500
9. สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด 2,261,300 0.353
10. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกรท 2,111,400 0.330
รวมผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก 534,478,187 83.512
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 105,521,813 16.488
จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด   640,000,000 100.00

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

(1) บริษัท สามารถ ยู-ทรานส์ จำกัด บริษัท สามารถ อินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์ นายธนานันท์ วิไลลักษณ์ และนางสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์ เป็นกลุ่ม acting in concert ตามประกาศว่าด้วยเรื่อง การกำหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติการตามมาตรา 246 และมาตรา 247
(2) เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจจัดหา ติดตั้ง ดูแล บำรุงรักษาระบบการขนส่ง พลังงาน และสาธารณูปโภคต่าง ๆ ซึ่งบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99
(3) เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) สำหรับการลงทุนในธุรกิจสาธารณูปโภคในภูมิภาคอินโดจีน ซึ่งบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100
(4) เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งประกอบด้วยผู้ถือหุ้น 5 รายดังนี้ นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ และนายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ ถือหุ้นรายละร้อยละ 24.22 นางสาวสรินทิพย์ วิไลลักษณ์ นายธนานันท์ วิไลลักษณ์ และนางสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์ ถือหุ้นรายละ ร้อยละ 17.19
(5) เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งบริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 14.79 และครอบครัววิไลลักษณ์ ถือหุ้นร้อยละ 26.92
(6) นับรวมหุ้นของคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ