นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ลำดับที่เอกสารรูปแบบ
1.หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
2.สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
3.ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
4.คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
5.รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566
6.ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567
7.ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8.วิธีการลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
9.หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (*ดาวน์โหลดที่นี่ หรือขอรับเอกสารสามารถส่ง e-mail มาที่ [email protected] พร้อมระบุที่อยู่ที่ให้จัดส่ง*)
10.หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (*ดาวน์โหลดที่นี่ หรือขอรับเอกสารสามารถส่ง e-mail มาที่ [email protected] พร้อมระบุที่อยู่ที่ให้จัดส่ง*)
11.หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (*ดาวน์โหลดที่นี่ หรือขอรับเอกสารสามารถส่ง e-mail มาที่ [email protected] พร้อมระบุที่อยู่ที่ให้จัดส่ง*)
12.รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
13.แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)
14.แผนที่สถานที่จัดประชุม