นโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

นโยบายด้านความปลอดภัย

about us image

1. ความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด

ความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและเป็นความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนในการที่จะก่อให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายของความปลอดภัย

2. มุ่งมั่นบริหารความปลอดภัยการเดินอากาศ

มุ่งมั่นในการที่จะบริหารความปลอดภัยทางด้านการบริการการเดินอากาศในเชิงป้องกันอย่างเป็นระบบ สม่ำเสมอและมีการจัดการความเสี่ยงทางด้านความปลอดภัยในทุกกิจกรรมของการบริการการจราจรทางอากาศ รวมทั้งส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการโดยผ่านระบบบริหารความปลอดภัย(Safety Management System: SMS)

3. เป้าหมายลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับต่ำสุด

มีเป้าหมายด้านความปลอดภัยโดยการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับต่ำสุด (As Low As Reasonably Practicable: ALARP)

4. ปฏิบัติตามข้อกำหนด

ปฏิบัติตามข้อกำหนด แนวทางที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

แนวทางปฏิบัติ

ให้ความสำคัญทางด้านความปลอดภัย

ให้ความสำคัญทางด้านความปลอดภัย และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนด 37A-11 ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)

นำระบบ SMS เข้าใช้งาน

นำระบบบริหารความปลอดภัย(Safety Management System: SMS) เข้าใช้งาน

ใช้เทคโนโลยี PBN

ใช้เทคโนโลยี Performance Based Navigation (PBN) ในการพัฒนาเส้นทางการบินแบบ Uni-directional Parallel Area Navigation (RNAV) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและความปลอดภัยในการบิน และลดภาระงานของเจ้าหน้าที่จัดการจราจรทางอากาศและนักบิน

ปรับปรุงระบบ CNS

ปรับปรุงระบบ CNS (Communications, Navigation and Surveillance : CNS) เป็นระบบและขั้นตอนทางเทคโนโลยีที่มีความจำเป็นที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศภาคพื้นดินและนักบิน นับตั้งแต่การจัดการตำแหน่งของอากาศยาน จนถึงการจัดการเวลาและวิธีการที่จะนำเครื่องบินลงจอดที่สนามบินเป้าหมาย ให้มีความทันสมัยตามข้อบังคับการเดินอากาศของประเทศกัมพูชา และตามมาตรฐานสากลขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) เพื่อให้บริการเดินอากาศมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น