นโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม

บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่า บริษัทฯ อยู่รอดและเจริญเติบโตได้ก็ด้วยอาศัยสังคมและส่วนรวม ดังนั้นเพื่อธำรงรักษาไว้ ซึ่งสังคมและส่วนรวมที่ดี บริษัทฯ จึงได้ยึดหลักปฏิบัติดังนี้

1. มีส่วนร่วมทางสังคม

มีส่วนร่วมทางสังคมในการให้การสนับสนุนทางการเงิน หรือสิ่งของแก่กิจกรรมที่ธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีในการให้การอุปถัมภ์กิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอ

2. ให้การสนับสนุนกิจกรรม

ให้การสนับสนุนกิจกรรมทางด้านการศึกษา การพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ ความสามารถทางด้านกีฬา ตลอดจนการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

3. สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือสังคม

ให้การสนับสนุนและความช่วยเหลือต่อสังคมและชุมชน ตลอดจนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ

4. สนับสนุนนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

ให้การสนับสนุนให้มีนวัตกรรมทั้งในระดับกระบวนการทำงานในองค์กร และในระดับความร่วมมือระหว่างองค์กร ควบคู่ไปกับการสร้างประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ จะสื่อสารและเผยแพร่ให้กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียรับทราบทั้งทางตรงและทางอ้อม ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ จะเข้าถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างทั่วถึง

about us image
ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้กำหนดขอบข่ายและแนวทางปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับชุมชนที่อยู่โดยรอบและบริเวณใกล้เคียง บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้ยึดหลักปฏิบัติดังนี้

คำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมาตรฐานการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัย รวมทั้งการเป็นพลเมืองดี ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย หรือข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในการใช้ทรัพยากร ทั้งในรูปวัตถุดิบ เงินทุน บุคลากรและพลังงาน ฯลฯ อย่างชาญฉลาด

ส่งเสริมและรณรงค์การอนุรักษ์ฯ

ส่งเสริมกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง

แนวทางและนโยบายการส่งเสริม

บริษัทฯ มีนโยบายเพื่อการส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมพนักงานในองค์กรเรื่องสิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกฝังให้พนักงานทุกคนคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอ ดังนี้

รณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีการรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านกิจกรรมที่พนักงานมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง

สนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้การสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่สังคมและองค์กรต่าง ๆ รวมทั้งดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างภาพลักษณ์ และความเข้าใจอันดีต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมบริษัทฯ

ปลูกฝังแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีนโยบายในการปลูกฝังแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงความสำคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อมโดยจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานในด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ