นโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

1. ด้านสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้แก่ ชุมชน และสังคม เพื่อเป็นสังคมแห่งความยั่งยืน ดังนี้

1.1 บริษัทฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาค่าตอบแทน และสวัสดิการ ตามความรู้ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน รวมทั้งปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม เคารพสิทธิมนุษยชนโดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างทางเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา และสภาวะทางร่างกาย

1.2 บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับอาชีวอนามัยภายในสถานประกอบการ จึงได้จัดให้มีการดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด มีการจัดระบบสันทนาการให้แก่พนักงานของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานได้มีพื้นที่สำหรับผ่อนคลายหลังจากการทำงานหรือภาระรับผิดชอบต่อหน้าที่ซึ่งมีความเครียด ส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพของพนักงาน

1.3 บริษัทฯ ได้พัฒนาบุคลากรในองค์กร ตั้งแต่ระดับพนักงานจนถึงผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความสามารถ และศักยภาพของบุคลากรของบริษัทฯ ให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ หรือสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนทั้งในรูปของการให้ทุนทางการศึกษา การฝึกงานของเยาวชนท้องถิ่น เพื่อเพิ่มคุณภาพบุคลากรในชุมชน รวมถึงการให้ทุนเพื่อการดูแลด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนของประเทศกัมพูชา

1.4 บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเป็นไปตามที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และยังได้ปฏิบัติตนให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ร่วมพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่บริเวณชุมชนใกล้เคียง ให้มีความปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมที่ดี รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนโดยรอบผ่านกิจกรรมที่บริษัทฯ จะร่วมกับชุมชนในการดำเนินการ

about us image

2. ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมจึงดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยให้ความสำคัญและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในการดำเนินงานทุกขั้นตอน ดังนี้

2.1 บริษัทฯ จะลดการใช้ทรัพยากร หรือใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและในปริมาณที่เหมาะสมด้วยวิธีการใช้พลังงานหมุนเวียนเพื่อลดการสร้างภาวะเรือนกระจก การใช้ไฟฟ้า และน้ำอย่างประหยัด ใช้นโยบายไร้กระดาษ โดยนำเทคโนโลยีอื่น ๆ เข้ามาช่วยเพื่อลดการตัดต้นไม้

2.2 บริษัทฯ จะลดปริมาณขยะพลาสติกโดยส่งเสริมการใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้และวัสดุคงทนที่สามารถนำกลับมาใช้ได้หลายครั้ง

2.3 บริษัทฯ ส่งเสริมการจำแนกขยะ วัตถุดิบ หรือวัสดุที่เหลือใช้จากการดำเนินงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี และเป็นการป้องกันการสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

2.4 บริษัทฯ จะนำการบริหารจัดการการบินและการประยุกต์ใช้ระบบส่งเสริมการจัดการการบิน เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบินของอากาศยาน ลดระยะเวลาและความล่าช้าในการบิน ซึ่งจะทำให้อากาศยานสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงน้อยลง ส่งผลให้ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Emission) ที่เป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน